Chư tôn đức Tác pháp giải hạ

156

Sau ba tháng an cư, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, sáng ngày 14/7/Kỷ Hợi,  tại chùa Linh Sơn ( Tp Đà Lạt), chư tôn thiền đức tăng ở các trú xứ trong Tp Đà Lạt và huyện Lâm Hà đã trang nghiêm, thanh tịnh làm lễ tác pháp mãn hạ .

Cũng trong thời điểm này, tại các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, chư tôn đức tăng, ni hành giả an cư cũng đã lần lược tổ chức lễ tác pháp giải hạ – tự tứ – Vu lan thắng hội, trai tăng cúng dường – đại lễ cầu siêu,  trai đàn chẩn tế-  âm linh cô hồn, nguyện cầu đất nước thái bình, phật pháp xương minh, mưa thuận gió hòa, vạn dân an cư lạc nghiệp .

Trước đó, HT.Thích Chơn Quang, HT. Thích Minh An,hàng giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN Tp ĐàLạt – tỉnh Lâm Đồng,TT. Thích Tâm Vị, phó BTS, Trưởng Ban Pháp Chế BTSGHPGVN tỉnh Lâm Đồng,  ĐĐ. Thích Đồng Thanh, Chánh thư ký BTS GHPGVN Tp ĐàLạt, đã quang lâm về Tổ đình Linh Quang  lễ Phật, bái Tổ . Hoàn mãn khóa An cư Kiết hạ năm 2019 tại Phố núi Cao Nguyên . An cư Kiết hạ là thời gian, là cơ hội cho chư Tăng Ni, hành giả an cư, củng cố nội lực, tăng trưởng công đức giới hạnh, đạo niệm kiên cố, giới châu trọn vẹn trên tinh thần lục hòa cộng trụ.