Đại giới đàn Đạo Quang – Giới tử lãnh thọ giới pháp

318

Trong kinh Tâm Địa Quán Đức Phật dạy: “Người giữ gìn giới luật dù xuất gia chỉ trong một ngày đêm cũng được hai trăm vạn kiếp không sa đọa ác thú. Người đó thường sanh nơi nhàn cảnh, hưởng phước trí thù thắng, thường gặp Thiện tri thức, vĩnh viễn không thoái chuyển, thường gặp chư Phật được Phật thọ ký, ngồi tòa kim Cang thành bậc Đại Giác”. Do đó, Giới có công năng như chiếc bè báu đưa người qua bể khổ, giới là cửa ngõ vào cảnh Niết Bàn. Thế nên trong các tông phái của Phật giáo, dù chúng ta tu theo tông phái nào cũng phải lấy giới làm thầy, người muốn được quả vui, dứt trừ mầm mống của khổ đau, sanh tử, luân hồi mà không giữ gìn tịnh giới thì không thể được .

 Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật  cũng đã dạy: “Nếu không có hộ trì giới luật làm sao được Phật tánh? Tất cả chúng sanh dù sẵn có Phật tánh, nhưng phải nhờ trì giới thì  Phật tánh mới hiển lộ, nhân thấy Phật tánh mới chứng được giác trí”. Chính vì vậy,  Giới là căn bản chính để thuận dòng giải thoát, con đường thành Phật tác Tổ cũng từ đây .

Tỳ kheo là danh từ được dành cho người xuất gia thọ Đại giới, Đại giới hay Cụ túc giới là Giới pháp cuối cùng mà người xuất gia phải lãnh thọ. Tỳ kheo Tăng có 250 điều và Tỳ kheo Ni có 348 điều .  Ở miền Bắc tỳ kheo Tăng còn được gọi là Sư ông, Tỳ kheo Ni được gọi là Sư thầy .

Nằm trong khuôn khổ của Đại giới Đàn Đạo Quang được Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29/10/2018 ( nhằm ngày 18 đến 21/9/Mậu Tuất, tại chùa Linh Sơn  ( kiến đàn Tăng ) và chùa Linh Phong ( kiến đàn Ni ) TP Đà Lạt .

Sáng ngày 28/10/2018 ( nhằm ngày 20/9/Mậu Tuất), Hội đồng Thập Sư Tăng , Ni đã quang lâm giới trường đăng đàn truyền giới cho hơn 400 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới Đàn Đạo Quang Lâm Đồng .

Theo đó, tại giới trường tăng ( chùa Linh Sơn ),  hội đồng thập sư đã truyền giới cho 42 giới tử thọ Tỳ Kheo và 108 giới tử thọ Sa Di giới . Tại giới trường ni ( chùa sư nữ Linh Phong), đã có  93 giới tử thọ Thức Xoa Ma Na và 129 giới tử thọ Sa Di . Riêng giới tử thọ Tỳ Kheo ni sẽ được Hội đồng Thập sư tăng truyền trao giới pháp vào chiều ngày mai ( 21/9/Mậu Tuất ) tại giới trường chùa Linh Sơn Tp Đà Lạt .

Xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh lễ Tấn đàn trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ, thanh tịnh mà chúng tôi vừa thực hiện .

Linh Toàn, Hạnh Định, Khánh Phước _ Nguyên Đạo

HT. Tuyên luật sư

Nhị vị HT. Yết ma A Xà Lê – Giáo thọ A Xà Lê

Chư Tôn Đức Thất Vị Tôn chứng

Chư Vị dẫn thỉnh sư

ĐĐ. Thích Minh Tánh : Tả Giám Đàn

ĐĐ. Thích Minh Chánh : Hữu Giám Đàn

Toàn cảnh lễ tấn đàn Tỳ Kheo Tăng

Toàn cảnh Lễ tấn đàn sa Di

Lễ tấn đàn Thức Xoa Ma Na – Sa Di Ni