Đại giới đàn Đạo Quang – Kết quả khảo hạch

190

Tin từ Hội đồng Khảo thí Đại giới Đàn Đạo Quang  cho biết, sau 3 đợt khảo thí gồm : phần thi viết, vấn đáp, tụng luật . Trong tổng số 478 giới tử xin thọ giới,  kết quả như sau : Tại giới đàn Tăng 10 % giới tử đạt loại xuất sắc, 20 % đạt loại giỏi, 30 % đạt loại khá, 26 % đạt loại trung bình và 14 % không đủ tiêu chuẩn lãnh giới  .

 Giới đàn Ni tại chùa Sư nữ Linh Phong có : 60 giới tử thi tuyển thọ Tỳ kheo giới, kết quả 58 thí sinh đạt tiêu chuẩn, 02 vị không đạt , giới Thức xoa Ma na có 101 thí sinh, kết quả 97 đạt tiêu chuẩn, 07 vị không đạt, giới Sa Di có 134 dự tuyển, kết quả 129 đạt chuẩn, 05 vị không đạt .

Chánh chủ khảo giới đàn Tăng là HT. Thích Toàn Đức và Chánh chủ khảo giới đàn Ni là NT. Thích Nữ Huệ Phước .

Xin trân trọng gởi đến chư tôn đức và quí bạn đọc chùm ảnh giới tử tham dự phần khảo thí do nhóm PV. trang tin thực hiện .

Linh Toàn – Hạnh Định – Khánh Phước – Nguyên Đạo

Hội Đồng Khảo thí

Toàn cảnh buổi khảo thí vấn đáp giới đàn Tăng

HT. Chánh chủ khảo trong phần thi luật giới đàn Tăng

Toàn cảnh buổi thi viết giới đàn NI

Thi vấn đáp giới đàn Ni

Toàn cảnh buổi thu tụng Luật giới đàn Ni