Hình ảnh tuyệt đẹp, Chư Tăng khất thực gieo duyên trên thành phố Huế

245

Khất thực có nghĩa là xin ăn. Đó là cách nuôi thân một cách chân chính do Phật dạy cho những đệ tử xuất gia. Đó là thực hành chính mạng thanh tịnh. Đi khất thực còn gọi là đi bình bát hay trì bát. Chữ Bát có nghĩa là đồ dùng để chứa đựng các thực phẩm chỉ đủ vừa sức ăn cho một người.

sáng ngày 22/12/2019 chư Tăng chùa Huyền Không Sơn Thượng (Thành phố Huế) khất thực gieo duyên trên đường Minh Mạng, đoạn từ Học viện Phật giáo đến đàn Nam Giao. (ảnh Tâm Huy)

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc0.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc1.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc2.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc3.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc5.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc7.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc8.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc9.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc10.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc12.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc14.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc15.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc16.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc17.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc18.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc19.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc20.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc21.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc22.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc23.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc24.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc25.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc26.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc27.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc28.jpg

Tâm Huy ( theo người phật tử .com)