Cáo phó: Hòa thượng thượng Tánh hạ Hải tân viên tịch

176