Ban Tôn Giáo Chính Phủ : Thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo Hoằng pháp

196