Tin Truyền hình : Ban Tăng sự – Ban Kiểm soát – Ban Pháp chế – Ban Phật giáo quốc tế – Ban Thông tin Truyền thông ra mắt nhận nhiệm vụ

228