Máy ATM phát gạo tự động hỗ trợ người nghèo những ngày dịch bệnh

233