If you are not satisfied for any reason, just call us. Posts about Colossians 3:16 written by Pastorbluejeans Unplugged. If you are not satisfied for any reason, just call us. 1:9 Dahil dito'y kami naman, mula nang araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kaniyang kalooban, sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa espiritu. 4Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal, 16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. 3:16 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. Need some help understanding theology? 2:13 At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: 2:14 Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 2:15 Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. 175 - How and Why Our Actions Save Us. 4:7 Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: 4:8 Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso; 4:9 Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. 3:17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. The Word Became Flesh . English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. ... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. A free e-mail Bible study on Paul's Epistle or Letter to the Colossians and to Philemon, part of the JesusWalk Bible Study Series. “For indeed the day is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. Date of Writing: The Book of Colossians was likely written between A.D. 58-62. Colossians 4:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 4:6, NIV: "Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone." This article is adapted from the ESV Gospel Transformation Study Bible. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. 1:10 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawa't gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Dios; 1:11 Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; 1:12 Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; 1:13 Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; 1:14 Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan: 1:15 Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; 1:16 Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; 1:17 At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. 2 He was in the beginning with God. jw2019 tl ( Colosas 1:9, 10) At kapag napaharap sa isang pagpapasiya, kailangan nating saliksikin nang maingat ang lahat ng mga simulain sa Bibliya na may kaugnayan sa bagay na iyon. Download Bible in Tagalog for Android to have your personal Bible every day on your phone. 2:6 Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya. Colossians The twelfth book of the New Testament of the Bible, an epistle to the people of Colossae which is attributed to Paul the Apostle. Options You Have. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. Colossians 1:1-29—Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Bible. This video was uploaded from an Android phone. The Bible is the most important book for Christians. Colossians 3:15-17 New American Standard Bible (NASB). 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Sacred Texts Bible World Bible Tagalog Bible [1905] Contents Start Reading This is a Tagalog ... Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. -- This Bible … Colossians 3:11 New Living Translation (NLT). Servants, do what you’re told by your earthly masters. Experience a personal relationship with God! Tagalog Bible: Colossians. Questions. 2:21 Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 2:22 (Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? 16 Let the word of [] Christ richly dwell within you, [] with all wisdom teaching and admonishing [] one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing [] with thankfulness in your hearts to God. 1:19 Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; 1:20 At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. Have your personal Bible every day on your phone! Ask a Question Got a Bible related Question? French philosopher Voltaire and American President John Adams are famous for their criticisms of Christianity because they thought it was a bloody religion, with all its wars, its frequent mention of blood, and the bloody death of its founder, Jesus Christ. 14Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan: 15Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; “To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace be unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.” (Colossians 1:2) Paul’s letter to the church in Colossae is especially instructive to those who would seek a close relationship with the Lord Jesus. “Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.” (Colossians 3:16, NKJV) Ang biyaya'y sumasainyo nawa. Christ is all that matters, and he lives in all of us. Purpose of Writing: The first half of the Book of Colossians is a theological treatise that includes one of the most profound presentations of Christology anywhere in … 26Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo'y ipinahayag sa kaniyang mga banal, Colossians bible tagalog reading complete lexter butchoy. As clearly as any book of the Bible, Colossians rivets us on who Christ is and what he has accomplished—the very motivation and power believers need to live by faith, walk in obedience, and glorify God. You have plenty of time to decide if your Audio Bible product is right for you. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 1 ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Now viewing scripture range from the book of Colossians chapter 1:9 through chapter 1:10... Colossians Chapter 1. 1:24 Ngayo'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia; 1:25 Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios. 1:5 Dahil sa pagasa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio. Author: The apostle Paul was the primary writer of the Book of Colossians (Colossians 1:1). 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 6Na ito'y dumating sa inyo; gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula nang araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Dios sa katotohanan; 4:16 At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. A + A-Print Email. Colossians 3:15-17 New American Standard Bible (NASB). 1:21 At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama. Timothy is also given some credit (Colossians 1:1). 4:6 Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. 17At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. Bible Study Videos: 222 - The Lord Knows the Way. ... What commands or examples to follow are there in the Bible to "exalt the Lord"? It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. Exchange for another item. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. Colossians 3:13-14 - Bible Tagalog verses. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things were created through him and for him. Experience a personal relationship with God! 11Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; 9 For this cause we also, since the day we heard [it], do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;.
2020 colossians in tagalog bible