Thông bạch TT BTS PG tỉnh kêu gọi ủng hộ kinh phí phòng dịch Covid 19

185