Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT. Thích Tánh Hải

234
 
Thực hiện: Thích Linh Toàn – Ban TT&TT Lâm Đồng