Các chùa trên cả nước thực hiện nghi thức lễ tắm Phật kính mừng Đức Phật đản sanh

242