Hồ sơ xin cấp Sổ Hạ – Chứng nhận Tăng Ni – Xuất gia

2612
 • Mọi thủ tục xin liên hệ trực tiếp tại văn phòng Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng ( chùa Linh Sơn TP ĐàLạt ) vào các buổi sáng thứ 2 – thứ 4 – thứ 6 – từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30 .

 

 • Hồ sơ xin cấp giấy Chứng Nhận Tăng Ni
 • 1. Đơn xin cấp giấy CNTN ( theo mẫu ) và có xác nhận của BTS cấp huyện, TP
  2. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền nơi thường trú ( theo mẫu )
  3. Chứng điệp thọ giới Trung ương cấp
 • 4. CMND ( hình ảnh Tu Sĩ )
 • 5. 02 tấm ảnh ( 2×3 )

 

 • Hồ Sơ Xuất Gia
 1.  Đơn xin phát nguyện xuất gia ( theo mẫu )
  2. Bảng đăng ký người vào tu  ( theo mẫu )
  3. Giấy chấp thuận cho con xuất gia
  4.  Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền nơi thường trú  ( theo mẫu )
 • Hồ sơ xin cấp sổ hạ
 1. Đơn xin cấp sổ hạ
 2. Chứng điệp thọ giới TK
 3. 02 tấm hình 2×3

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM   

TP – HUYỆN ……………………

CHÙA ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

ĐƠN XIN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA

 

Kính gởi:            – Ban Trị Sự GHPGVN :  ……………………………………………….

                           – UBND :  …………………………………………………………………….

 

Tôi tên : ……………………………………….. Pháp danh : ………………………………..

Sinh ngày: …………  tháng  …………  năm sinh  ………………  tại ………………………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm xuất gia: ……………………………………………………………………….

Nghề nghiệp trước khi xuất gia: ……………………………. Trình độ văn hóa:…………….

Họ tên Cha: ……………………………………….. Mẹ: ……………………………………………

Sau thời gian tìm hiểu, học hỏi Phật pháp, tôi đã nhận thức được lẽ vô thường khổ đau và sinh tử luân hồi nên phát nguyện xuất gia tại (ghi rõ địa chỉ Tự Viện):………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….. Để học đạo hầu mong được an vui giải thoát, góp phần giúp đời bớt đau khổ.

Tôi cam kết nỗ lực rèn luyện bản thân, tu tập đúng chánh pháp, chấp hành nghiêm chỉnh Giới luật của Phật chế và Luật pháp của Nhà nước.

Kính xin Quý Ban hoan hỷ chấp thuận cho tôi được xuất gia tu học tại địa chỉ trên.

 

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ HAY NGƯỜI GIÁM HỘ

 

 

………… ,ngày …… tháng ……. năm 20 …

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   XÁC NHẬN CỦA UBND

        (xã, phường, thị trấn)

(nơi xuất gia)

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ý KIẾN CỦA BỔN SƯ

        (Ký tên và đóng dấu)

 

 

Hồ sơ đính kèm:

– Bản đăng ký người vào tu (theo mẫu)

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký nhân khẩu thường trú.

– Giấy xác nhận của cha mẹ hay người giám hộ đối với người chưa thành niên.

 

Ý KIẾN CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN (huyện, thị, thành)

(nơi xuất gia)

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH LÂM ĐỒNG

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

 

 

ĐƠN XIN CẤP SỔ AN CƯ KIẾT HẠ LẦN ĐẦU

Con tên :  ………………………………………………………………………….

Pháp danh : …………………………….. Pháp hiệu : ……………………………

Ngày tháng năm sinh : …………………………. Nơi sinh : …………………….

Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………

Hiện đang tu học tại : …………………………………………………………….

Thọ TK – TK Ni năm …………………… tại Đại Giới đàn ………………………

Do Ban Trị Sự GHPGVN ………………………………………………….. tổ chức

Kính xin BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng , Ban Tăng Sự HĐTS GHPGVN cho con được làm sổ an cư kiết hạ lần đầu theo qui định .

…………  ngày ……… tháng …….. năm ………

Kính đơn

Hồ sơ đính kèm

02 tấm hình

Chứng điệp thọ giới

 

XÁC NHẬN NƠI TU HỌC                                      XÁC NHẬN BTS  HUYỆN- TP

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH LÂM ĐỒNG

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

 

 

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG NHẬN TĂNG NI

Con tên :  ………………………………………………………………………….

Pháp danh : …………………………….. Pháp hiệu : ………………………….

Ngày tháng năm sinh : …………………………. Nơi sinh : ……………………

Quê quán : ………………………………………………………………………..

CMND số : ……………… Cấp ngày ………………  Nơi cấp : ……………….

Thường trú : ……………………………………………………………………..

Hiện đang tu học tại : ……………………………………………………………

Thọ Tỳ Kheo – Tỳ Kheo Ni năm : ………….. … tại giới đàn :…………………

………………………… do BTS ………………………………………. tổ chức

Kính xin BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng , Ban Tăng Sự HĐTS GHPGVN cho con được đăng ký danh bộ Tăng Ni GHPGVN và xin được cấp chứng nhận Tăng Ni .

…………., ngày ……. Tháng …… năm …….

Hồ sơ đính kèm

01 sơ yếu lý lịch ( thị thực )

01 bản sao chứng điệp TK ( thị thực )

01 bản sao CMND ( thị thực)

02 ảnh 3×4

XÁC NHẬN CỦA BỔN SƯ                                         Ý KIẾN CỦA BAN TRỊ SỰ HUYỆN –TP

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH (THÀNH) …………………………

BAN TRỊ SỰ ………………………….

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

– Họ và tên khai sinh: ………………………………………………………………………………….

– Pháp danh: …………………………………………………….Pháp hiệu: …………………………

– Ngày, tháng, năm và nơi sinh: ……………………………………….. tại: ………………………

– Giấy CMND số: ……………………cấp ngày:………………………… tại:………………..

– Quê quán: …………………………………………………………………………………………..

– Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………

– Hiện ở chùa (thường trú hay tạm trú): …………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

– Trình độ: + Văn hóa: …………………………………………………………………………………

+ Trình độ Phật học: …………………………………………………………………..

– Ngày, tháng, năm xuất gia:…………………………………………………………………………..

– Nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ):…………………………………………………………………….

– Giới phẩm hiện nay: …………………………………………………………………………………

– Bổn sư và địa chỉ Bổn sư (hoặc Y Chỉ sư): ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

– Chức vụ đã qua và hiện nay trong Giáo hội (nếu có): …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

                                                          QUAN HỆ GIA ĐÌNH

 

– Họ và tên cha: …………………………………………sinh năm: ………………..(sống, chết)

– Nghề nghiệp hiện nay:……………………………………………………………………………..

– Họ và tên mẹ: …………………………………………..sinh năm: ………………..(sống, chết)

– Nghề nghiệp hiện nay:………………………………………………………………………………..

– Anh chị em ruột hiện nay làm gì, ở đâu:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                         QUÁ TRÌNH BẢN THÂN

 

   Nêu rõ từng thời gian từ năm 8 tuổi đến nay (từ năm ………. đến năm……….) làm gì, ở đâu? …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Xuất gia tu học:

. Thuộc Hệ phái:………………………………………………………………………………………….

. Chuyển tổ chức hệ phái (nếu có): ……………………………………………………………………

. Các Giới đàn đã được thọ (năm và nơi tổ chức giới đàn):………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Các lớp hoặc khóa đã thụ huấn:

– Về Phật giáo (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

– Về xã hội (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

– Đã tham gia sinh hoạt tổ chức xã hội (nếu có): …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

– Khen thưởng (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

– Kỷ luật (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan bản sơ yếu lý lịch này đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về

lời khai trên đây trước Giáo hội và Luật pháp.

 

Xác nhận của Chính quyền địa phương

(phường, xã, thị trấn)

 … ………., ngày … tháng … năm 20…

Người khai ký và ghi rõ họ tên