HT. Thích Giác Toàn : Phật về trên đỉnh chân như

480