Chư tôn đức Tăng, Ni huyện Đức Trọng : Kiết giới an cư

419

Sáng ngày 03 tháng 6 năm năm 2023 ( 16 tháng 4 năm Quý Mão), chư Tăng trong huyện Đức Trọng đã vân tập về Tổ đình  Hương Nghiêm ( thôn Phú An, xã Phú Hội) để Kiết giới an cư  theo luật Phật chế định.

Sau khi tác lễ đối thú an cư, chư Tăng đã tác pháp Yết Ma, xướng giới tướng của nội ngoại giới. Trong buổi lễ, hòa thượng đạo hiệu Thích Toại Châu, chứng minh Ban trị sự GHPGVN huyện Đức Trọng, viện chủ Tổ đình Hương Nghiêm đã sách tấn đại chúng nổ lực tu hành, hạn chế đi lại, không chạy theo hình thức, kiểm thúc thân tâm để sự tu tập của mỗi hành giả có được năng lượng thật sự.

Tăng Ni trong huyện đã tổ chức buổi quá đường đầu tiên tại Trai đường Hương Nghiêm. Trong suốt ba tháng An cư, chư tôn đức trên địa bàn sẽ nỗ lực tu hành, giữ gìn phạm hạnh nhằm tô bồi Giới Định Tuệ. Mỗi tháng sẽ Bố Tát 2 lần.

Thượng tọa Thích Nguyên Tâm, Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Đức Trọng cho biết, chư Tăng sẽ kiết giới và Bố Tát tại tổ đình Hương Nghiêm, chư Ni sẽ kiết giới Bố Tát tại Đạo tràng Long Châu( thôn Phú An, xã Phú Hội).

Đạo tràng An cư tại Hương Nghiêm có 280 Tỳ kheo, 20 Sa-di. Đạo tràng an cư tại Long Châu có 302 Tỳ kheo ni, 10 Sa di. Với sự tổ chức tốt, sự nỗ lực của Tăng ni trong huyện, nguyện cầu ba tháng an cư của Tăng Ni huyện Đừc Trọng sẽ thành tựu viên mãn, góp phần giữ gìn mạng mạch Phật Pháp mãi trường tồn .

Trung Pháp