HT. Đức Tăng Thống Tep Vong và phái đoàn thăm BTSPG tỉnh

206

https://www.phatsuonline.com/ban-tin-phat-su-20h-ngay-12-08-2019/