Bản tin Phật sự : Lễ an vị bảo tượng Quán thế Âm chùa Linh Ẩn

194
https://youtu.be/YV8u2BbRfvg