Thông báo tổ chức Hội thảo Hoằng pháp & Tập huấn Hoằng pháp viên

179